Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez OXYLIFE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) prowadzonego w ramach serwisu internetowego www.vestfrostshop.eu (zwanego dalej "Serwisem Internetowym").

§1
Definicje

 1. Dni robocze” - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa” - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca” - oznacza podmiot (firmę zewnętrzną), z którym współpracuje Operator w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Partner” – przedsiębiorca świadczący usługi dostępne w ramach Sklepu Vestfrost, obejmujące m.in. usługi finansowania zakupu produktów, usługi ubezpieczeniowe, usługi transportowe, płatności on-line.
 5. Klient” - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument” - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta” - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Punkt odbioru osobistego” - oznacza miejsca przeznaczone do dokonywania odbiorów osobistych Towaru przez Klientów, których lista jest dostępna na Stronie Internetowej Sklepu
 10. Regulamin” - oznacza niniejszy regulamin.
 11. Regulamin Vestfrost” -Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego www.vestfrosthome.eu i świadczenia przez Vestel Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, dostępny na stronie Serwisu Internetowego pod adresem: www.vestfrosthome.eu
 12. Operator” - oznacza spółkę pod firmą OXYLIFE Sp. z o.o., Sienna 64, 00-825 Warszawa, NIP 5272950391, REGON 388245525, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.stWarszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000884764
 13. Strona Internetowa Sklepu” - oznacza strony internetowe, pod którymi Operator prowadzi Sklep Internetowy.
 14. Towar” - oznacza produkt oferowany przez Operatora za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 15. Umowa sprzedaży” - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2
Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego należą do Operatora. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe oraz zdjęcia należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu Internetowego zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z prawem.
 2. Operator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest zamieszczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami.

§3
Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Operatora w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DODAJ DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia w „KOSZYKU”, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Operatora, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zatwierdź i zapłać”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Operatora, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku  z Umową sprzedaży. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z przeniesieniem Klienta na stronę internetową Operatora. Tam Klient wybierze formę płatności oraz sposób Dostawy towaru.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia do Operatora.
 5. Po złożeniu zamówienia, Operator przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Operator przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Operator potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej wskazanej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.
 8. Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie. Faktura wystawiona przez Operatora, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

§4
Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Operatora potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy);
  2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayNow. Szczegółowe zasady płatności w powyższy sposób zawarte zostały pod adresem: https://www.paynow.eu/ (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Operatora potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy);
  3. za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Operatora potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  4. system płatności ratalnych "eRaty Santander Consumer Bank", obsługiwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Operatora potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za zamówiony Towar).
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Operator odstąpi od Umowy sprzedaży.

§5
Dostawa

 1. Operator realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Operator jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Operator zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Punkcie odbioru osobistego w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Operatorem terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Operator, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Operatora.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Operator skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§6
Rękojmia

 1. Operator zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Operator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Operator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Operator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Operatora usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Operatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Operator jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Operator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Operator.
  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Operatora. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Operator.
  4. Operator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
  5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Operatora.
  6. Operator w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  7. Operator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§7
Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Operatora mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź Dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§8
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. 
  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Operatora. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać ze strony UOKiK https://uokik.gov.pl/ Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Operator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar do Operatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z  uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie podesłany pocztą, Operator informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9
Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§10
Utylizacja odpadów

 1. Operator dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz.U. 2018 poz. 1466 ze zm.).

§11
Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Operatora w ramach zawieranej Umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Operator.
 2. Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Operator ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora jest niniejszy Regulamin, Regulamin sklepu Vestfrost oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Operator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Operatora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2024-03-08.