Základní informace

Důvěra našich uživatelů je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu jsme vytvořili tento dokument, abychom vás informovali o zásadách shromažďování a používání poskytnutých údajů a o používání souborů cookie na webových stránkách, které jsou k dispozici na adrese https://vestfrosthome.eu/, (dále jen „webové stránky”).

Pro zajištění vysoké bezpečnosti a kvality služeb si prosím přečtěte tyto zásady.

Upozorňujeme, že správcem vašich osobních údajů jsme my, konkrétně společnost Vestel Holland B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce se sídlem ve Varšavě (02-823) na ulici Salsy 2 (dále jen jako „správce”, „my”, „nás”, „naše”, „našich”).

Každý subjekt, který používá tyto webové stránky (dále jen „uživatel”) se s námi může spojit na následující e-mailové adrese: info@vestfrosthome.eu.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Při používání webových stránek automaticky dochází ke shromažďování údajů o uživateli. Tyto údaje zahrnují: IP adresu, navštívené webové stránky, typ prohlížeče, verzi prohlížeče, čas návštěvy, frekvenci návštěv, zemi a město, ze kterého uživatel na webové stránky přistupuje. Výše uvedené údaje mohou být shromažďovány pomocí souborů cookie. Jedná se o statistické údaje o aktivitách našich uživatelů na webových stránkách, které žádnou osobu neidentifikují. Používání webových stránek nevyžaduje od uživatelů poskytnutí osobních údajů, uživatel však může své osobní údaje poskytnout správci, pokud nás kontaktuje prostřednictvím infolinky nebo e-mailu.

Účel a základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů mohou být zpracovávány pro následující účely:

 1. Kontakt – uživatel nám poskytne své osobní údaje (např. e-mailovou adresu, ze které nás kontaktuje, nebo telefonní číslo) při kontaktu s námi prostřednictvím infolinky nebo e-mailu či kontaktního formuláře. Základem pro zpracování údajů uživatele je v tomto případě oprávněný zájem, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů RODO, v případě dobrovolných dodatečných údajů, jejichž cílem není zpětný kontakt, je základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO. Po ukončení kontaktu budou osobní údaje uživatele zpracovávány také na základě našeho oprávněného zájmu, jímž je archivace korespondence s uživatelem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO;

 2. Plnění smlouvy – uživatel nám poskytuje své osobní údaje (např. e-mailovou adresu, ze které nás kontaktuje, nebo telefonní číslo) při kontaktu s námi prostřednictvím infolinky, e-mailu nebo kontaktního formuláře za účelem uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy uzavřené s námi (práva na záruku nebo záruky). Základem pro zpracování údajů uživatele je v tomto případě plnění smlouvy, tj. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO, nebo plnění zákonných povinností, které nám ukládá nařízení RODO, tj. čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO. Po ukončení kontaktu budou osobní údaje Uživatele zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je archivace korespondence s uživatelem a ochrana proti nárokům uživatele, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO.

Příjemci údajů

Za účelem plnění našich povinností a výkonu našich vlastních práv můžeme vaše osobní údaje předat následujícím kategoriím příjemců:

 1. námi pověřeným zaměstnancům a spolupracovníkům,

 2. poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují technická a organizační řešení pro řízení naší organizace, včetně těch, kteří provozují naše informační a telekomunikační systémy,

 3. subjektů s námi osobně nebo kapitálově spřízněným,

 4. poskytovatelům právních a poradenských služeb, kteří nám pomáhají při vymáhání neuhrazených pohledávek,

a údaje mohou být zpřístupněny např. subjektům a orgánům, kterým jsme povinni osobní údaje zpřístupnit na základě obecně platných právních předpisů.

Dbáme na to, abychom využívali pouze subjekty, které poskytují vysokou míru záruky ve smyslu provádění vhodných opatření na ochranu a zabezpečení osobních údajů.

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Uživatelská oprávnění

V souladu s platnými právními předpisy mají uživatelé následující práva:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich kopii;

 2. právo na opravu (změnu) svých osobních údajů;

 3. právo na výmaz osobních údajů,

 4. právo omezit zpracování osobních údajů;

 5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

 6. právo na přenositelnost osobních údajů;

 7. právo odvolat souhlas ze zpracování osobních údajů, pokud byl udělen.

 8. právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Ne všechna výše uvedená práva jsou absolutní, což znamená, že se nevztahují na všechny činnosti týkající se zpracování osobních údajů. Jediným právem, kterým disponujete za veškerých okolností, je právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, pokud se domníváme, že zpracování vašich osobních údajů z naší strany porušuje ustanovení nařízení RODO.

V souvislosti s osobními údaji uživatele nedochází k automatizovanému rozhodování a jeho údaje nejsou profilovány.

Doba uchovávání údajů

Doba, po kterou vaše osobní údaje uchováváme, závisí na účelu, pro který údaje zpracováváme. V případě zpracování za účelem:

 1. Kontakt – vaše osobní údaje budeme zpracovávat, dokud neodvoláte svůj souhlas s tím, abychom vás kontaktovali, v případě archivace korespondence pak po dobu nezbytnou k prokázání jejího průběhu;

 2. Plnění smlouvy – do uplynutí promlčecí lhůty pro reklamace a po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy.

Důsledky neposkytnutí údajů

V případě zpracování údajů za účelem navázání kontaktu a plnění smlouvy je poskytnutí údajů ze strany uživatele dobrovolné, ale je nezbytné pro navázání kontaktu nebo plnění smlouvy se správcem.

Dbáme na bezpečnost osobních údajů poskytnutých uživateli a zajišťujeme, aby tyto údaje byly chráněny před neoprávněným přístupem, jakož i před jinými možnostmi vyzrazení nebo ztráty, před zničením nebo neoprávněnou změnou těchto údajů a informací, a to použitím vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou IT data, zejména ve formě malých textových souborů, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele a jsou určeny k použití na webových stránkách.

Při první návštěvě našich webových stránek budete informováni o používání souborů cookie. Webové stránky používají pouze soubory cookie související s jejich funkčností. Tyto soubory cookie jsou vždy povoleny, protože umožňují základní funkcionalitu stránek. Jedná se mimo jiné o soubory cookie, které nám umožňují zapamatovat si uživatele v rámci jednotlivé relace. Jejich účelem je zajistit řádné fungování stránek.

Uživatel má možnost soubory cookie spravovat prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče. Podrobné informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče, blokovat nebo filtrovat soubory cookie, naleznete na adrese: http://www.aboutcookies.org/ nebo http://www.cookiecentral.com/faq/.